NÁKUPNÝ KOŠÍK

Košík je prázdný.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Objednávka
Výrobky sú rozdelené do skupín pre rýchle vyhľadávanie podľa sortimentu. Tovar možno do košíka vkladať a zase ho vyberať a kedykoľvek je možné skontrolovať obsah nákupného košíka. V okamžiku potvrdenia objednávky je objednávka záväzná. Potvrdením objednávky zároveň zákazník súhlasí s cenou tovaru, poštovného a balného a s tým, aby nim uvedené údaje boli ďalej spracované v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. O prijatí objednávky je zákazník informovaný.

Dodacia lehota
Pokiaľ je vybraný tovar na sklade HUSKY SK, je dodacia lehota maximálne 5 dní v závislosti na množstve expedície. Tovar je zasielaný prostredníctvom prepravnej služby na uvedenú adresu. Do objednávky uveďte kontaktné telefónne číslo, na ktorom Vás prepravná služba zastihne po prevzatí zásielky. Doručenie prebieha v priebehu dňa, nezabudnite preto v prípade potreby uviesť adresu a telefón do zamestnania.

Platba
Tovar je hradený pri predávaní (na dobierku). Poštovné a balné je 3 €, pri objednávke nad 80 € je zdarma! 

Ceny
Ceny sú platné podľa aktuálneho cenníka na daný rok. Akciové ceny sú platné len do skončenia akcie.

Reklamácie
Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov. Reklamácie uplatňujte v záručnej dobe. Tovar pošlite naspäť, vo vhodnom obale ako obyčajnú zásielku na adresu HUSKY SK, Priemyselná 10, 917 03 Trnava, so zreteľným označením „REKLAMÁCIA“ a kópiu dokladu o nákupe. Nezasielajte reklamovaný tovar na dobierku, taká zásielka nebude prijatá. Pre telefonické overenie stavu svojej reklamácie môžete volať tel. č. .

V zásielke prosím popíšte závadu, aby mohla byť oprávnená reklamácia čo najrýchlejšie vybavená. Tovar bude opravený a zaslaný na Vašu adresu. V prípade oprávnenej, neopraviteľnej závady bude zaslaný rovnaký nový výrobok, alebo vrátená kúpna cena. Pre prípad vrátenia kúpnej ceny uveďte číslo účtu, na ktorý požadujete poukázať čiastku.

MOŽNOSŤ VÝMENY TOVARU

Nesedí Vám nami dodaný výrobok, potrebujete inú veľkosť, chcete inú farbu, alebo radšej iný model? Pre tento prípad Vám Husky ponúka možnosť VÝMENY tovaru do 14 dní. Pre realizáciu výmeny prosím postupujte takto:

Vyplňte formulár "odstúpenie od zmluvy", ktorý vám bol zaslaný spolu s potvrdením o objednávke a pošlite ho spolu s vráteným tovarom na adresu:

HUSKY SK, s.r.o., Priemyslená 10,  917 03  TrnavaOchrana osobných údajov

1. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.huskysk.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka.


2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendára. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 1. a 2. v podmienok o ochrana osobných údajov.

 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.


Záruka vrátenia peňazí
V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie ste s tovarom spokojný(á), pošlite nám ho naspäť a my Vám vrátime príslušnú čiastku za tovar. Túto záruku poskytujeme po dobu 14 dní od doručenia zásielky. Nepoškodený tovar pošlite naspäť v jeho originálnom obale ako poistenú zásielku (nie na dobierku) na našu adresu. Uveďte číslo účtu, na ktorý chcete poukázať vrátenú čiastku. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: vrablova@huskysk.sk

  1. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  2. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  4. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.