Reklamačný poriadok | HUSKY | e-shop výrobcu

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok HUSKY SK, s.r.o.

 

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Spoločnosť HUSKY SK, s r.o. (ďalej „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi riadne informuje spotrebiteľa (ďalej „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. 
1.2. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v každej prevádzkarni predajcu. 

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU
2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.
2.2. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov. 
2.3. Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja  tovaru kupujúcemu . 
2.4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru .
2.5.  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
2.6. Ak predajca  pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predajca nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je zákazník povinný vrátiť predajcovi  všetko, čo podľa zmluvy dostal, tz aj tovar prijatý ako dar . 

3.UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)
3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, tz v ktorejkoľvek prevádzke  predajcu. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu ( „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise. Adresy a telefónne kontakty záručných servisov poskytne  kupujúcemu predajca. 
3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, tz právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho .
3.3. Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom, alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. 
3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu.

4.VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE
Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť originál doklad o kúpe
b) riadne vyplnený záručný list  
c) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
d) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.
e) predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar na posúdenie oprávnenosti reklamácie, v prípade ak je výrobok znečistený.
f) Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť .
5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady .
5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti .
5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy .
5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy  aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, tz  právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí .
5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.  

6. TOVAR NEPODLIEHAJÚCI ZÁRUČNEJ OPRAVE
Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne :

a) mechanicky
b) násilným otváraním , neodborným zásahom
c) živelnou pohromou
d) ak bol výrobok neodborne ošetrovaný alebo v rozpore s ochrannými znakmi
e) ak bol výrobok nesprávne skladovaný ( vo vlhkom prostredí ) 
f) ak boli na výrobku vykonané neodborné opravy

Na vašom súkromí nám záleží

HUSKY SK, spol s.r.o. potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli lépe přizpůsobit webové stránky a usnadnit jejich používání. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce "Informace o cookies".

máte
otázka?
chat
CHCETE POMÔCŤ S VÝBEROM
Ozveme sa Vám v najbližšej možnej dobe
v pracovné dni 8: 30-16: 30.
Odpovieme Vám v najbližšej možnej dobe v pracovné dni 8:00-16:00.