NÁKUPNÝ KOŠÍK

Košík je prázdný.

SÚHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ AKTIVITY

Zaškrtnutím políčka ☑ udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu : titul, meno, priezvisko, trvale bydlisko, adresa na doručenie, telefonicky a e-mailový kontakt na účely marketingu .Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu určitú 5 rokov..

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22